POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Cieszymy się z wizyty Państwa na naszej stronie. 

Z powagą traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, żeby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe. Ochrona Państwa sfery prywatnej w procesie przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem, uwzględnianym przez nas w procedurach działania naszego przedsiębiorstwa.

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów, osób przez nich upoważnionych lub działających w ich imieniu.

 

Zasady zostały opracowane na podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Auto Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Opłotki 15, 60-012 Poznań, tel. 61 / 8 900 600 („Auto Club”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Auto Club powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 727 620 163 lub pod adresem email: iod@grupabemo.pl

 

CELE PRZETWARZANIA

3. Auto Club przetwarza dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu w celu:

1) działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Klienta, tj. marketingu usług oferowanych przez Klienta oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

7) marketingu usług oferowanych przez Klienta w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Auto Club następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
  1. innym podmiotom współpracującym z Auto Club przy realizacji umowy, w tym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Auto Club;
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Auto Club usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Auto Club usługi w obszarze marketingowym;
  4. podmiotom świadczącym na rzecz Auto Club usługi prawne lub doradcze;
  5. innym podmiotom, którym Auto Club powierzył przetwarzanie danych osobowych;
  6. innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Auto Club przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  1. działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Auto Club.
 2. Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu przechowywane są przez Auto Club przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  1. prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaną umową - przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisu prawa;
  4. marketingu usług oferowanych przez Auto Club– do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
  5. komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
  6. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Auto Club - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
  7. opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

 

PRAWO DO WYCOWANIA ZGODY

 1. Jeżeli Auto Club przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

INNE PRAWA

 1. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Auto Club, przysługuje prawo do:
  1. uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Auto Club a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora (art.. 20 RODO).

 

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Auto Club, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Auto Club, w tym profilowania. W takim przypadku Auto Club może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Auto Club, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Klienta danych, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Auto Club może odmówić Klientowi udzielenia jakichkolwiek lub określonych usług.
 2. Podanie przez Klienta osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w imieniu Klienta.

Auto Club Sp. z o.o. oświadcza :

 

 1. informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie.
  Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. 
  Pozwalają nam również jak najlepiej dopasowywać strony do Państwa potrzeb i upodobań.

 

 1. informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. 
  Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. 
  Ponadto użytkownik ma prawo żądać ich usunięcia.

 

 1. w celu usprawnienia działania witryny korzystamy z Cookies.

 


Czym są pliki „cookies” ?
To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie - ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, 
który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), 
z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. 
Wszystkie działające w internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików "cookies".

Do czego używamy plików „cookies” ?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika.
Dzięki nim można dodawać samochody do schowka oraz porównywarki na stronie ofert specjalnych Grupy Bemo. 
Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Zarządzanie plikami Cookies

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, jednak może to spowodować, że nie które elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo. 

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

- Google Chrome 
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. 
W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. 
W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie: 
- Usuwanie plików cookie 
- Domyślne blokowanie plików cookie 
- Domyślne zezwalanie na pliki cookie 
- Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 
- Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. 
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 

Mozilla Firefox 
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. 
Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". 
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka. 

Opera 
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka. 

Safari 
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. 
Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".